Agaran

Agaran (igaranen), définitif, final (fr) - final (en) - definitivo, final (es) - نهائي

Addad amaruz: ugaran (yigaranen).


Aql-iken deg - Vous êtes dans - You are in - Ustedes están en - أنتم في

Asegzawal n Tmaziɣt - Dictionnaire Amazigh - Français - Amazigh - English Dictionary - Diccionario Amazigh - Español - قاموس أمازيغي - عربي


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.