Agraw

Agraw (igrawen), assemblée (fr) - assembly (en) - asamblea (es) - مجلس

Addad amaruz: wegraw/ugraw (yegrawen/yigrawen).

Ẓer daɣ: agaraw, angaraw, amsegraw, amsengaraw, anagraw, anagrawan, asegraw, asengarwan, assegrew, msegraw, ssegrew, tagriwa, tasengarawt, ttwassegrew, tagrawt.

Aɣbalu: Amawal n Tmaziɣt Tatrart - Lexique du berbère moderne (Tiddukla Aẓar, Bgayet 1990).


Tasniremt:

Agraw afeɣnami - assemblée extraordinaire - asamblea extraordinaria - جمعية غير عادية

Agraw afidiṛali - assemblée fédérale - asamblea federal - مجلس فيدرالي

Agraw agraɣlan, assemblée internationale - asamblea intercacional - جمعية دولية

Agraw amagnu, assemblée ordinaire - asamblea ordinaria - اجتماع عادي

Agraw amatu, assemblée générale - asamblea general - جمعية عامة

Agraw amatu afeɣnami, assemblée générale extraordinaire - asamblea general extraordinaria - جمعية عامة غير عادية

Agraw amatu amagnu, assemblée générale ordinaire - asamblea general ordinaria - جمعية عامة عادية

Agraw amegday, assemblée démocratique - asamblea democrática - مجلس ديمقراطي

Agraw aɣelnaw, assemblée nationale - asamblea nacional - مجلس وطني

Agraw aɣerfan anɣiwan - assemblée populaire communal (fr) - people's municipal assembly (en) - asamblea popular municipal (es) - مجلس شعبي بلدي

Agraw Aɣerfan Aɣelnaw - Assemblée Populaire Nationale (fr) - People's National Assembly (en) - Asamblea Popular Nacional (es) - المجلس الوطني الشعبي

Agraw awamni, assemblée parlementaire - asamblea parlamentaria - مجلس برلماني

Agraw n tɣiwant, assemblée communale - asamblea municipal - مجلس بلدي

Agraw n useggas, assemblée annuelle - asamblea anual - جمعية سنوية

Agraw n yinafulen, assemblée des actionnaires - asamblea de accionistas - جمعية المساهمين

Agraw yettwafernen, assemblée élue - asamblea elegida - مجلس منتخب


Aql-iken deg - Vous êtes dans - You are in - Ustedes están en - أنتم في

Asegzawal n Tmaziɣt - Dictionnaire Amazigh - Français - Amazigh - English Dictionary - Diccionario Amazigh - Español - قاموس أمازيغي - عربي


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.