Aknay

Aknay (iknayen), fait de se courber - - انحناء

Addad amaruz: weknay (yeknayen).

Ẓer daɣ: aknay, amnekni, aremneknay, aremnekni, asseknu, assemnekni, knu, mnekni, sseknu, ssemnekni, ttwasseknu, ttwassemnekni.


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.