Amazwar

Amazwar (imazwaren), candidat (fr) - candidate (en) - candidato (es) - مترشح، مرشّح

Addad amaruz: umazwar (yimazwaren).

Ẓer daɣ: amezwaru, ammizwer, amsazwar, amsizwer, asmazwar, asmizwer, assezwer, azwaran, azwir, azwiran, azwiri, azwur, mḥizwar, msizwer, myezwar, smizwer, ssezwer, tamezwarut, tazwara, tazzwert, ttwasmizwer, tuzwirt, uzwiran, zwir.

Aɣbalu: Amawal n Tmaziɣt Tatrart - Lexique du berbère moderne (Tiddukla Aẓar, Bgayet 1990).


Imedyaten:

Amazwar agdudan - candidat républicain - candidato republicano - مرشح جمهوري

Amazwar aselwayan - candidat présidentiel (fr) - presidential candidate, presidential contender, presidential nominee (en) - candidato presidencial (es) - مرشح للرئاسة

Amazwar imzireg - candidat indépendant - candidato independiente - مرشّح مستقل

Amazwar n wenhil - candidat du régime - candidato del régimen - مرشّح النظام

Amazwar deg tefranin tselwit - candidat aux présidentielles - candidato a las presidenciales - مرشّح للرئاسيّات

Amazwar asertan uffiɣ - outsider politique (fr) - political outsider (en) - outsider político (es) -


Aql-iken deg - Vous êtes dans - Ustedes están en - أنتم في

Asegzawal n Tmaziɣt - Dictionnaire Amazigh - Français - Diccionario Amazigh - Español - قاموس أمازيغي - عربي


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.