Ammizwer

Ammizwer (immizewren), ordre (disposition) (fr) - order (arrangement) (en) - orden (es) - ترتيب

Addad amazwar: ummizwer (yimmizewren).

Ẓer daɣ: amazwar, amezwaru, amsazwar, amsizwer, asmazwar, asmizwer, assezwer, azwaran, azwir, azwiran, azwiri, azwur, mḥizwar, msizwer, myezwar, smizwer, ssezwer, tamezwarut, tazwara, tazzwert, ttwasmizwer, tuzwirt, uzwiran, zwir.


Aql-iken deg - Vous êtes dans - Ustedes están en - أنتم في

Asegzawal n Tmaziɣt - Dictionnaire Amazigh - Français - Diccionario Amazigh - Español - قاموس أمازيغي - عربي


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.