Anṭaḍ

Anṭaḍ, fait de se coller (fr) - fact of sticking, fact of being stuck, fact of being glued (en) - hecho de pegarse (es) - التصاق

Addad amaruz: wenṭaḍ/unṭaḍ.

Ẓer daɣ: ackanṭaḍ, ackunṭeḍ, aḍad, aḍadan, ajenṭiḍ, ajenṭiḍan, amenṭaḍ, assenṭeḍ, assuṭṭeḍ, ckunṭeḍ, imenṭeḍ, mmeckunṭaḍ, mminṭaḍ, msenṭaḍ, nṭeḍ, ssenṭeḍ, ssuṭṭeḍ, taḍadect, tamenṭaḍt, ttwassenṭeḍ, ttwassuṭṭeḍ, ṭṭeḍ, ttwaṭṭeḍ, tuṭṭḍa.


Aql-iken deg - Vous êtes dans - Ustedes están en - أنتم في

Amawal n Tmaziɣt - Dictionnaire Amazigh - Français - Diccionario Amazigh - Español - قاموس أمازيغي - عربي


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.