Asawlan

Asawlan (isawlanen), ẓer ansawal.

Addad amaruz: usawlan (yisawlanen).

Ẓer daɣ: adrawal, agdawal, amawal, amawlan, amseknawal, aɣawal, asawal, aseknawlan, assiwel, awal, awalan, imsiwel, ssiwel, tamawalt, tamsawla, taɣawalt, taseknawalt, ttwassiwel.


Aql-iken deg - Vous êtes dans - Ustedes están en - أنتم في

Amawal n Tmaziɣt - Dictionnaire Amazigh - Français - Diccionario Amazigh - Español - قاموس أمازيغي - عربي


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.