Aseksel

Aseksel (iseksal),

1- festivité - festividad, fiesta - احتفال، حفل

2- [NM] fenêtre - ventana - نافذة

Agdazal: aceṛjem, tazebbut, ḍḍaq, ṭṭaq.

Addad amaruz: useksel (yiseksal).


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.