Asnaktan

Asnaktan (isnaktanen), 1- idéologique (fr) - ideological (en) - ideológico (es) - إديولوجي

2- S tamekt tasnaktant, idéologiquement (fr) - ideologically (en) - ideológicamente (es) - بطريقة إيديولوجية

Addad amaruz: wesnaktan/usnaktan (yesnaktanen/yisnaktanen).

Ẓer daɣ: aktay, ammekti, asmekti, mmekti, mmesmekti, smekti, takatut, takti, tasmektayt, tasnakta, uktu.


Aql-iken deg - Vous êtes dans - Ustedes están en - أنتم في

Asegzawal n Tmaziɣt - Dictionnaire Amazigh - Français - Diccionario Amazigh - Español - قاموس أمازيغي - عربي


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.