Asnegrisan

Asnegrisan (isnegrisanen), glaciologique - glaciológico - متعلق بعلم الجليد

Addad amaruz: wesnegrisan (yesnegrisanen).

Ẓer daɣ: agersan, agras, agris, agrisan, amesnegris, amessigres, anegris, asegras, assegres, assigres, gres, ssegres, ssigres, tagrest, tamagrist, tasnegrist, ttwassegres, ugris.


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.