Assaɣ

1- Assaɣ (assaɣen), relation, rapport (fr) - relation, relationship (en) - relación (es) - علاقة، رابط، دخل

Addad amaruz: wassaɣ (wassaɣen).

Ẓer daɣ: amassaɣ, asmasseɣ, assaɣan, smasseɣ, timmaseɣt, ttwasmasseɣ.

Aɣbalu: Amawal n Tmaziɣt Tatrart - Lexique du berbère moderne (Tiddukla Aẓar, Bgayet 1990).


2- Assaɣ (assaɣen), [NM] nom - nombre - إسم

Agdawal: isem.

Addad amaruz: wassaɣ (wassaɣen).


Tasniremt:

Assaɣ adeblan - relation administrative - relación administrativa - علاقة إدارية

Assaɣ adelsan - lien culturel - enlace cultural - علاقة ثقافية

Assaɣ arusrid - lien indirect - enlace indirecto - صلة غير مباشرة

Assaɣ asertan - relation politique (fr) - political relation (en) - relación política (es) - علاقة سياسية

Assaɣ n timmarewt - relation de parenté, lien de parenté - relación de parentesco - علاقة رحم

Assaɣ n ubusin - relation de coupe - relación de pareja - علاقة زوج

Assaɣ uzzig - relation spéciale - relación especial - علاقة خاصة

Assaɣ usrid - lien direct - enlace directo - صلة مباشرة

Assaɣen azfiyen - relations sexuelles, rapports sexuels - relaciones sexuales - علاقات جنسية

Assaɣen idelsanen - relations culturelles - relaciones culturales - علاقات ثقافية

Assaɣen idiplumatiyen, relations diplomatiques - relaciones diplomáticas - علاقات دبلوماسية

Assaɣen igraɣlanen - relations internationales - relaciones internacionales - علاقات دولية

Assaɣen iḥmayanen - rapports chaleureux - relaciones calurosas - علاقات حميمية

Assaɣen imguranen - relations industrielles (fr) - industrial relations (en) - relaciones industriales (es) - علاقات صناعية

Assaɣen iserdasiyen - relations militaires - relaciones militares - علاقات عسكرية

Assaɣen udmawanen - relations personnelles - relaciones personales - علاقات شخصية

Assaɣen idamsanen - relations économiques - relaciones económicas - علاقات اقتصادية


Aql-iken deg - Vous êtes dans - You are in - Ustedes están en - أنتم في

Asegzawal n Tmaziɣt - Dictionnaire Amazigh - Français - Amazigh - English Dictionary - Diccionario Amazigh - Español - قاموس أمازيغي - عربي


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.