Assar

Assar (assaren), manque, carence (fr) - lack (fact of not being available or sufficient) (en) - falta, carencia, escasez (es) - نقص

Addad amaruz: wassar (wassaren).

Tagmuẓart n ussumer: Seg umyag "aser."


Tasniremt:

Assar n tɣellist - manque de sécurité - falta de seguridad -


Aql-iken deg - Vous êtes dans - You are in - Ustedes están en - أنتم في

Asegzawal n Tmaziɣt - Dictionnaire Amazigh - Français - Amazigh - English Dictionary - Diccionario Amazigh - Español - قاموس أمازيغي - عربي


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.