Asseknu

Asseknu (issekna), action de courber (qqch) - -

Addad amaruz: usseknu (yissekna).

Ẓer daɣ: aknay, amneknay, amnekni, aremneknay, aremnekni, assemnekni, knu, mnekni, sseknu, ssemnekni, ttwasseknu, ttwassemnekni.


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.