Assemter

Assemter (issemtar), conseil (fr) - advice (en) - consejo (es) - نصيحة

Addad amaruz: ussemter (yissemtar).

Ẓer daɣ: amattar, asemtar, assuter, imsuter, mmter, msemtar, myuttar, ssemter, ssuter, timmetrit, tter, ttwassemter, ttwassuter, ttwatter, tuttra.


Tasniremt:

Assemter atwilan - conseil technique (fr) - technical advice (en) - consejo técnico (es) - نصيحة تقنية


Aql-iken deg - Vous êtes dans - You are in - Ustedes están en - أنتم في

Asegzawal n Tmaziɣt - Dictionnaire Amazigh - Français - Amazigh - English Dictionary - Diccionario Amazigh - Español - قاموس أمازيغي - عربي


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.