Assezder

Assezder (issezdar), action de faire couler (navire) - acción de hacer hundir (barco) - إغراق (سفينة)

Addad amaruz: ussezder (yissezdar).

Ẓer daɣ: ader, addur, aḍar, aḍaran, amadar, amazdar, amḍur, asadur, asmezder, assider, azdar, azdir, ider, smezder, ssezder, ssider, ttwasmezder, ttwassezder, ttwassider, zder.


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.