Awennaḍan

Awennaḍan (iwennaḍanen), environnemental - medioambiental - بيئي

Addad amaruz: uwennaḍan (yiwennaḍanen).

Ẓer daɣ: aknunneḍ, ambernenneḍ, amnaḍan, amnenniḍ, asseknunneḍ, knunneḍ, mbernenneḍ, nneḍ, sseknunneḍ, tamnaḍt, tawennaḍt, tawernaḍt, ttwanneḍ, tunnḍa, unniḍ.


Aql-iken deg - Vous êtes dans - Ustedes están en - أنتم في

Amawal n Tmaziɣt - Dictionnaire Amazigh - Français - Diccionario Amazigh - Español - قاموس أمازيغي - عربي


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.