Bder

Bder, [LM][ZW][MẒ] mentionner (fr) - to mention (en) - mencionar (es) - ذكر

Agdawal: bdir, ɣer.

Ẓer daɣ: abdar, anebdar, bder, myebdar, ttwabder.


Taseftit: [ZW]

Anaḍ

Kecc bder
Kenwi bedrem / bedret
Kennemti bedremt

Anaḍ ussid

Kecc bedder
Kenwi beddrem / beddret
Kennemti beddremt

Izri

Nekk bedreɣ
Kecc/Kemm tbedreḍ
Netta yebder
Nettat tebder

Nekni/Nekkenti nebder
Kenwi tbedrem
Kennemti tbedremt
Nitni bedren
Nitenti bedrent

Izri ibaw

Nekk Ur bdireɣ
Kecc/kemm Ur tebdireḍ
Netta Ur yebdir
Nettat Ur tebdir

Nekni/Nekkenti Ur nebdir
Kenwi Ur tebdirem
Kennemti Ur tebdiremt
Nitni Ur bdiren
Nitenti Ur bdirent

Urmir ussid

Nekk beddreɣ
Kecc/Kemm tbeddreḍ
Netta ibedder
Nettat tbedder

Nekni nbedder
Kenwi tbeddrem
Kennemti tbeddremt
Nitni beddren
Nitenti beddrent

Imal

Nekk Ad bedreɣ
Kecc/Kemm Ad tbedreḍ
Netta Ad yebder
Nettat Ad tebder

Nekni/Nekkenti Ad nebder
Kenwi Ad tbedrem
Kennemti Ad tbedremt
Nitni Ad bedren
Nitenti Ad bedrent

Amaɣun n yezri

(ay) ibedren

Amaɣun n yezri ibaw

Ur yebdiren
Ur nebdir

Amaɣun n wurmir

(Ara) ibedren

Amaɣun n wurmir ussid

(Ara) ibeddren

Amaɣun n wurmir ussid ibaw

Ur ibeddren
Ur nbedder


Imedyaten:

Ur d-tebdired acemma - Tu n'as rien mentionné - No mencionaste nada - لم تذكر شيئا

Werǧin d-bdireɣ Yidir - Je n'ai jamais mentionné Yidir - Nunca he mencionado a Yidir - لم يسبق لي و أن ذكرت ييدير


Aql-iken deg - Vous êtes dans - Ustedes están en - أنتم في

Amawal n Tmaziɣt - Dictionnaire Amazigh - Français - Diccionario Amazigh - Español - قاموس أمازيغي - عربي


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.