Cɛel

Cɛel, [LM][WRY][ZW]

1- s’allumer ; être allumé (feu, lumière) - encenderse - اشتعل

Agdawal: .

2- allumer - encender - أشعل

Cɛel tfaft, [WRY] allume la lumière - encende la luz - أشعل الضوء

Agdawal: ssiɣ.

3- mettre en marche (machine) - poner en marcha (aparato) - أشغل آلة

Agdawal: ssiɣ.


Taseftit:

Anaḍ

Kecc/Kemm CƐeL
Kenwi CeƐLem / CeƐLet
Kennemti CeƐLemt

Anaḍ ussid

Kecc/Kemm CeƐƐeL
Kenwi CeƐƐLem / CeƐƐLet
Kennemti CeƐƐLemt

Izri

Nekk CeƐLeɣ
Kecc/Kemm TCeƐLeḍ
Netta YeCƐeL
Nettat TeCƐeL

Nekni/Nekkenti NeCƐeL
Kenwi TCeƐLem
Kennemti TCeƐLemt
Nitni CeƐLen
Nitenti CeƐLent

Izri ibaw

Nekk Ur CƐiLeɣ
Kecc/Kemm Ur teCƐiLeḍ
Netta Ur yeCƐiL
Nettat Ur teCƐiL

Nekni/Nekkenti Ur neCƐiL
Kenwi Ur teCƐiLem
Kennemti Ur teCƐiLemt
Nitni Ur CƐiLen
Nitenti Ur CƐiLent

Urmir ussid

Nekk CeƐƐLeɣ
Kecc/Kemm TCeƐƐLeḍ
Netta ICeƐƐeL
Nettat TCeƐƐeL

Nekni/Nekkenti NCeƐƐeL
Kenwi TCeƐƐLem
Kennemti TCeƐƐLemt
Nitni CeƐƐLen
Nitenti CeƐƐLent

Imal

Nekk Ad CeƐLeɣ
Kecc/Kemm Ad tCeƐLeḍ
Netta Ad yeCƐeL
Nettat Ad teCƐeL

Nekni/Nekkenti Ad neCƐeL
Kenwi Ad tCeƐLem
Kennemti Ad tCeƐLemt
Nitni Ad CeƐLen
Nitenti Ad CeƐLent

Amaɣun n yezri
(ay) ICeƐLen

Amaɣun n yezri ibaw

Ur yeCƐiLen
Ur neCƐiL

Amaɣun n wurmir

(Ara) ICeƐLen

Amaɣun n wurmir ussid

(Ara) ICeƐƐLen

Amaɣun n wurmir ussid ibaw

Ur iCeƐƐLen
Ur nCeƐƐeL


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.