Divulguer

Divulguer, kcef, fḍeḥ.

Être divulgué, ttwakcef, ttwafḍeḥ.


Aql-iken deg - Vous êtes dans - Ustedes están en - أنتم في

Amawal n Tmaziɣt - Dictionnaire Amazigh - Français - Diccionario Amazigh - Español - قاموس أمازيغي - عربي


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.