Gen

Gen, [NM][LM][ZW] ẓer Ḍḍes.

Gen zik, [NM][ZW] dors tôt - duerme temprano - نم مبكرا ء

Ẓer daɣ: asagen, asagnan, asgen, gen, ssgen, taguni.


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.