Kteb

Kteb, [ZW][MH] ẓer Aru.


Taseftit:

Anaḍ

Kecc/Kemm kteb
Kenwi ketbem / ketbet
Kennemti ketbemt

Anaḍ ussid

Kecc/Kemm ketteb
Kenwi kettbem / kettbet
Kennemti kettbemt

Izri

Nekk ketbeɣ
Kecc/Kemm tketbed / tketbeḍ
Netta yekteb
Nettat tekteb

Nekkni/nekkenti nekteb
Kenwi tketbem
Kennemti tketbemt
Nitni ketben
Nitenti ketbent

Izri ibaw

Nekk ur ktibeɣ
Kecc/Kemm ur tektibed / ur tektibeḍ
Netta ur yektib
Nettat ur tektib

Nekkni/nekkenti ur nektib
Kenwi ur tektibem
Kennemti ur tektibemt
Nitni ur ktiben
Nitenti ur ktibent

Urmir ussid

Nekk kettbeɣ
Kecc/Kemm tkettbed / tkettbeḍ
Netta iketteb
Nettat tketteb

Nekkni/nekkenti nketteb
Kenwi tkettbem
Kennemti tkettbemt
Nitni kettben
Nitenti kettbent

Imal

Nekk ad ketbeɣ
Kecc/Kemm ad tketbed / ad tketbeḍ
Netta ad yekteb
Nettat ad tekteb

Nekkni/nekkenti ad nekteb
Kenwi ad tketbem
Kennemti ad tketbemt
Nitni ad ketben
Nitenti ad ketbent

Amaɣun n yezri

(ay) iketben

Amaɣun n yezri ibaw

Ur yektiben
Ur nektib

Amaɣun n wurmir

(ata) iketben

Amaɣun n wurmir ussid

(ata) ikettben

Amaɣun n wurmir ussid ibaw

Ur ikettben
Ur nketteb


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.