Laṣel

Laṣel (war asget), origine - origen - أصل


Imedyaten:

Werjin nkiṛeɣ laṣel-inu - Je n'ai jamais renié mes origines - Nunca he renegado mi origen -

Yessefk ad neqqel ɣer laṣel - Il faut qu'on retourne aux origines - Debemos volver a los orígenes - علينا أن نعود إلى الأصل


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.