Mḥizwar

Mḥizwar, se faufiler, passer entre des obstacles, se frayer un chemin entre des obstacles - -

Ẓer daɣ: amazwar, amezwaru, ammizwer, amsazwar, amsizwer, asmazwar, asmizwer, assezwer, azwaran, azwir, azwiran, azwiri, azwur, msizwer, myezwar, smizwer, ssezwer, tamezwarut, tazwara, tazzwert, ttwasmizwer, tuzwirt, uzwiran, zwir.


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.