Mager

Mager,

1- accueillir, recevoir - recebir - استقبل

Agdawal: qabel.

2- faire face à, affronter - enfrentarse a - واجه

Agdawal: qabel.

Ẓer daɣ: amager, anmager, amyager, mager, ssemyager, tamugert, timyagert, ttwamager.


Imedyaten:

Yusa-d ɣer unafag akken ad imager Mass Amzil - Il est venu à l'aéroport pour accueillir Mr. Amzil - Él había venido al aeropuerto para recibir al Sr. Amzil - جاء إلى المطار كي يستقبل السيد أمزيل


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.