Mmter

Mmter, [ZW] mendier - mendigar - تسول

Agdawal: tter.

Ẓer daɣ: amattar, asemtar, assemter, assuter, imsuter, msemtar, myuttar, ssemter, ssuter, timmetrit, tter, ttwassemter, ttwassuter, ttwatter, tuttra.


Imedyaten:

Iban kan ɣef waya ay yettmetra - C'est sûrement pour cette raison qu'il mendie - -

Werjin mmtireɣ - Je n'ai jamais mendié - Nunca he mendigado - لم يسبق لي و أن تسولت


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.