Msesfar

Msesfar, se soigner l'un l'autre - -

Ẓer daɣ: asafar, assesfer, ssesfer, ttwassesfer.


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.