Nɣed

1- Nɣed, [ZW] être pulvérisé, être trituré - ser pulverizado - كان مسحوقا

Ẓer daɣ: amenɣud, iɣed, qqed, ssemɣiɣed, ttwanɣed, ttwaqqed, tuqqda, uɣud.


2- Nɣed, [NM] ou - o - أو

Agdawal: mmeɣ, neɣ.


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.