Sṭerḍeq

Sṭerḍeq, faire sauter, faire exploser - estallar, explotar - فجر، فجّر


Imedyaten:

Anwa ay yesṭerḍqen aḥeṛbi? - Qui a fait éclater un pétard ? - - من فجر مفرقعة؟

Werjin sṭerḍqeɣ aḥeṛbi - Je n'ai jamais éclaté un pétard - Nunca he estallado un petardo - لم يسبق لي و ان فجرت مفرقعة


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.