Sfal

Sfal, [NM] ẓer Bdu.

Sfal i wucci-nnek / Sfal ɣ tremt-nnek, commence à manger - empeza a comer - ابدأ الأكل


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.