Smezder

Smezder, inférioriser - infravalorar -

Ẓer daɣ: ader, addur, aḍar, aḍaran, amadar, amazdar, amḍur, asadur, asmezder, assezder, assider, azdar, azdir, ider, ssezder, ssider, ttwasmezder, ttwassezder, ttwassider, zder.


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.