Smizwer

Smizwer, ordonner (disposer dans un certain ordre) (fr) - to order (to put in a specific arrangement) (en) - ordenar (es) - رتّب

Ẓer daɣ: amazwar, amezwaru, ammizwer, amsazwar, amsizwer, asmazwar, asmizwer, assezwer, azwaran, azwir, azwiran, azwiri, azwur, mḥizwar, msizwer, myezwar, ssezwer, tamezwarut, tazwara, tazzwert, ttwasmizwer, tuzwirt, uzwiran, zwir.


Aql-iken deg - Vous êtes dans - Ustedes están en - أنتم في

Amawal n Tmaziɣt - Dictionnaire Amazigh - Français - Diccionario Amazigh - Español - قاموس أمازيغي - عربي


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.