Snezgem

Snezgem, réfléchir, penser - reflexionar, pensar - فكر

Agdazal: xemmem, swingem.


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.