Sqaqa

Sqaqa, caqueter, glousser - cacarear, cloquear -

Ẓer daɣ: asqaqa, sqaqa.


Imedyaten:

Werjin tesqaqa tyaziḍt-a - Cette poule n'a jamais caqueté - Esta gallina nunca ha cacareado -


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.