Sseknu

Sseknu,

1- courber, pencher - inclinar - جعل الشي ينحني

2- soumettre, obliger à se rendre (adversaire, ennemi) - someter (enemigo) - أجبر على الاستسلام

3- ẓer snekni.

Ẓer daɣ: aknay, amneknay, amnekni, aremneknay, aremnekni, asseknu, assemnekni, knu, mnekni, ssemnekni, ttwasseknu, ttwassemnekni.


Aql-iken deg - Vous êtes dans - Ustedes están en - أنتم في

Amawal n Tmaziɣt - Dictionnaire Amazigh - Français - Diccionario Amazigh - Español - قاموس أمازيغي - عربي


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.