Sselɣu

Sselɣu,

1- communiquer - comunicar - أرسل (معلومات)

2- informer - infomar - أخبر

Agdawal: xebber.

Taɣbalut: Amawal n Tmaziɣt Tatrart - Lexique du berbère moderne (Editions Imedyazen, Paris 1980).


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.