Ssemter

Ssemter, [MH] conseiller - aconsejar - نصح

Agdawal: nṣeḥ.

Ẓer daɣ: amattar, asemtar, assemter, assuter, imsuter, mmter, msemtar, myuttar, ssuter, timmetrit, tter, ttwassemter, ttwassuter, ttwatter, tuttra.


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.