Ssenger

Ssenger, exterminer, décimer - exterminar - أباد

Ẓer daɣ: amengur, angar, asengar, assenger, msengar, nger, nnger, ttwassenger.


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.