Ssetrer

Ssetrer, moderniser (fr) - to modernize, to modernise (en) - modernizar (es) - حدّث، جعل الشيء حديثا

Ẓer daɣ: annetrer, assetrer, atrar, aẓratrar, nnetrer, ssetrer, tatrara, taẓratrart.


Aql-iken deg - Vous êtes dans - You are in - Ustedes están en - أنتم في

Asegzawal n Tmaziɣt - Dictionnaire Amazigh - Français - Amazigh - English Dictionary - Diccionario Amazigh - Español - قاموس أمازيغي - عربي


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.