Ssger

Ssger, lanciner, faire des élancements (douleur) - lancinar -

Ẓer daɣ: assegri, ger, mmger, tagermant, tigrin.


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.