Ssinen

Ssinen,

1- domestiquer (un animal) - domesticar (animal) - ربى، استأنس حيوانا

2- ẓer ssegmi.

Ẓer daɣ: Amanun, anen, annan, assinen.


Aql-iken deg - Vous êtes dans - Ustedes están en - أنتم في

Amawal n Tmaziɣt - Dictionnaire Amazigh - Français - Diccionario Amazigh - Español - قاموس أمازيغي - عربي


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.