Ssirreq

Ssirreq, cirer (chaussures) - abrillantar (zapatos) - لمّع (حذاء)

Ẓer daɣ: amerɣu, aserɣu, asserɣi, assirreq, awraɣ, erɣ, imiwriɣ, imserɣi, iwriɣ, irriq, mserɣ, sawraɣ, sserɣ, ssureɣ, tewreɣ, timerɣiwt, tirriqin, ttwasserɣ, ttwassirreq, ttwassureɣ, ureɣ, urɣan, urɣu.


Imedyaten:

Iban kan ɣef waya ay yessarreq irkasen-nnes - C'est sûrement pour cette raison qu'il a ciré ses chaussures - -

Werjin ssarrqeɣ irkasen-inu - Je n'ai jamais cirer mes chaussures - - لم يسبق لي و أن لمّعت أحذيتي

Werɛad ur tessarrqed ara irkasen-nnek - Tu n'as pas encore ciré tes chaussures - - لم تلمّع حذاءك بعد


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.