Tamugert

Tamugert (timugrin), foire - feria - معرض

Addad amaruz: tmugert (tmugrin).

Ẓer daɣ: amager, anmager, amyager, ssemyager, timyagert, ttwamager.

Tamawt: awal-a yettawabder-d deg umawal n Destaing (asebter 131).


Aql-iken deg - Vous êtes dans - Ustedes están en - أنتم في

Amawal n Tmaziɣt - Dictionnaire Amazigh - Français - Diccionario Amazigh - Español - قاموس أمازيغي - عربي


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.