Tinzin

Tinzin, fait d'être vendu - hecho de ser vendido -

Addad amaruz: tinzin.

Ẓer daɣ: amsenzi, amsenzu, assenzi, enz, msenz, ssenz, tanezzut, ttwassenz.


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.