Ttwakellex

Ttwakellex, se faire tromper - ser engañado - خُذل


Imedyaten:

Werjin ttwakellxeɣ - Je ne me suis jamais fait tromper - Nunca he sido engañado - لم يسبق لي و أن خُذلت


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.