Ttwamager

Ttwamager, être accueilli - ser acogido - استُقبِل

Ẓer daɣ: amager, anmager, amyager, ssemyager, tamugert, timyagert.


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.