Ttwamlek

Ttwamlek, être hanté - estar embrujado - كان مسكونا بالأشباح

Nnan-d axxam-a yettwamlek, On dit que cette maison est hantée - Dicen que esta casa está embrujada - يقولون أن هذا البيت مسكون بالأشباح


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.