Ttwasmuẓɣel

Ttwasmuẓɣel, être chauffé (à une température modérée) - -

Ẓer daɣ: ammuẓɣel, asmuẓɣel, assiẓɣel, aẓeɣlan, aẓeɣɣal, aẓɣal, imsiẓɣel, iẓɣil, mmuẓɣel, msiẓɣel, smuẓɣel, ssiẓɣel, taẓɣelt, ttwassiẓɣel.


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.