Ttwassegrew

Ttwassegrew, être rassemblé - ser reunido - جُمِعَ

Ẓer daɣ: agaraw, agarwan, agraw, amsegraw, amsengaraw, anagraw, anagrawan, asegraw, asengarwan, assegrew, msegraw, ssegrew, tagriwa, tasengarawt, tagrawt.


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.