Ttwassemṣek

Ttwassemṣek, être structuré - ser estructurado -

Ẓer daɣ: adumṣukan, ameṣkaw, amṣukan, asemṣak, assemṣek, aṣuk, aṣukan, eṣk, ssemṣek, tadumṣuka, tamṣuka, timeṣkiwt, ttweṣk.


Aql-iken deg - Vous êtes dans - Ustedes están en - أنتم في

Amawal n Tmaziɣt - Dictionnaire Amazigh - Français - Diccionario Amazigh - Español - قاموس أمازيغي - عربي


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.