Ttwassemḍen

Ttwassemḍen, être numérisé - ser digitalizado -

Ẓer daɣ: amḍan, assemḍen, assuḍḍen, ssemḍen, ssuḍḍen, ttwassuḍḍen, uḍḍun, umḍin.


Aql-iken deg - Vous êtes dans - Ustedes están en - أنتم في

Amawal n Tmaziɣt - Dictionnaire Amazigh - Français - Diccionario Amazigh - Español - قاموس أمازيغي - عربي


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.